Projekt KEŠET
 

Obraty, úsloví a jejich zdroje - A až E

 
    Podobně jako v následujícím "slovníčku" ohledně triků, pověr a pomůcek -  i sem hodláme postupně umístit všechny obvyklé i méně obvyklé obraty, které na macejvách lidu Jisroele naleznete - s jejich zdrojovými texty a případnými konotacemi...  Tuto stránku a uvedený e-mail vnímejte, prosím také jako výzvu - není nic příjemnějšího, než se podělit a třeba si i navzájem pomoci ...  Tím se navzájem obohatíme nejvíc.  j.achab@volny.cz   

Stránka se bude vyvíjet postupně, tak jak jednotlivé obraty přijdou pod ruku během naší vlastní dokumentační práce. Méně obvyklé (netradiční) barevně odlišíme, zbytek vám pomůže rozumět hebrejským epitafům při vaší vlastní práci.

Příjemné dokumentování a záchranu epitafů!


ad achsano -?? ????? - (až do svého uložení) kořenem je hebrejské *chase - přitulit se, najít útočiště, příbytek .. (Libochovice)
ahuv we-chaviv - ???? ?????  - (milující a milovaný) - jednoznačná narážka na Pirkej avot.
ajelil (ejlila) - ?????  -  (nad tím budu naříkat) - parafráze Mich 1:8 - kde se praví: Nad tím kvílet a naříkat budu, chodě bez příkras jako nahý ...
al-ele - ?? ???  - (nad tím, pro to). Tento obrat často nabírá nejrůznější varianty. Každopádně čerpá z Pláče Jeremiášova. Al-ele ani bochija  (Pro tu skutečnost naříkám) ; Al-ele chašku ejnejnu (Pohasly oči naše...)  apod. Klíčový verš z Threni (1:16) si prosím nastudujte pečlivě, je to nejhojněji používaný biblický verš pro většinu epitafů. A jeho úryvky nacházíme na každém prokomponovanějším náhrobku. Viz např. ejni, ejni jorda majim,  *rachak mimeni menachem, *ki gavar ojev apod.
avad cadik /chasid - ??? ???? ?? ???? - parf. Mich 7:2 - často používaný jako *peticha (otevření epitafu) ve smyslu, obou veršů sedmé kapitoly. Běda, běda mi, jsem jako paběrek a moje duše hladoví, protože:  avad chasid min ha-arec -  sešel zbožný (var. cadik) z této země...

bachur ka-arazim - ???? ?????? -  (ztepilý jak cedroví). Prvoplánově parf. Pís 5:15, ale je dobré uvědomit si, že k cedrům a tamaryškům bývají v tradiční literatuře přirovnávání všichni učenci (chachamim), a také tu skutečnost, že titulatura *bachur, neznamená prvoplánově mládence - vždyť mnozí *bachurim zemřeli podle dalších údajů uvedených v epitafu i v poměrně požehnaném věku. Připustíme-li tedy, že *bachur je cosi jako laický učenec (frekventant "večerní" ješivy) a *arazim (cedry) reprezentují moudrost a učenost, může tento obrat (titulatura) leckdy naznačovat i leccos navíc...
bar levav - ?? ??? - (čistého srdce) - zdrojovým textem je žalm 24:4 - a opět je dobré skutečně v tóře zalistovat. *bar levav  a *naki chapajim  ??? ????  - tedy bystost neposkvrněných rukou a čistého srdce je tím, kdo (podle žalmu) vstoupí na Horu Panovníkovu, stane na místě svatém jeho a přijme  požehnání a spravedlnost ...
bat melech (penima) - ?? ??? ?????  -  parf. žalmu 45:14 - velice hojně užívaná eulogie v případě ženských epitafů. Dosl. uvnitř rovna dcerkám královským... V tomto případě je text žalmu maličko zavádějí. Moudrost je z vidění a v jidiškajt také z kontextu. Jestliže je lid Jisroele podle Pokynu Vznešeného "královským kněžstvem", pak i obyčejná hokynářka Ester, naplní-li Pokyny Nebes, je duchovní aristokratkou a tam někde uvnitř plně rovna dcerkám královským .... 
bat nadiv -?? ????  -  *nedava je dar, milodar, ušlechtilost, *nadiv je urozený a ušlechtilý člověk. (To prosím nutno rozlišovat zejméma v titulaturách), ale vemkoncem se oba obsahy spojují. "Bat nadiv"  (dcera ušlechtilosti) - obrat převzatý z biblické Pís 7:1 (Jak překrásné jsou nohy tvoje, dcerko vznešených) tedy může naznačovat jak příslušnost k významné rodině, tak i (a to převážně) altruismus zesnulé a její píli v Pokynu o *cedakot.
be-cel Šadaj - ??? ??? -   (ve stínu Nejvyššího/ Všemohoucího) komentáře nepotřebuje a dobří biblisté poznají také i zdrojový 91. žalm : Ten kdo v skrýši Nejvyšíího ... 
be-gwila do .. - ?????? ?? - (aram. - doslova po tímto kamenem) - což je také hlavní obsah této netradiční *petichy. Jinak ve slůvku *gwila  - slyšíme náznak hebrejského *megila, aramejština tak označuje nejen hrubý valoun, na surovo otesaný kámen, ale také cokoli oblého, tedy i svinutý svitek. (Což ovšem uvádíme spíš pro zajímavost. Hledat ozlomkrky symboly a narážky v každém obratu by nebylo prozíravé - ačkoli  lidská bytost je přirovnávána ke Svitku tóry... viz jinde na těchto sránkách)
be-tov talin -  ???? ???? - (jeho jiskra odpočine v blaženosti). Pětadvacátý žalm je taková židovská "klasika". Otevírá se ujištěním : V tebe, Vznešený naději skládám...; pokračuje prosbou "hříchů mladosti mé nevzpomínej.." a konří přímluvou za celý Jisroel. Náš obrat najdeme ve verši 25:12;
be-zot javo -  ???? ??? - nádherná *peticha parafrázující lv 16:3 : S tímto pak vcházeti bude Aharon ... , nezřídka spojovaná přímo se jménem Aharon, což ale není pravidlem. Smyslem této biblické narážky je u jakéhokoli nebožtíka (Aharon nebo Moritz) to, s čím "vchází" za hranici tohoto světa, a jak už jsme v jidiškajt zvyklí, následuje výčet jeho micwot a projevů lidskosti.
be-zot jishalel -  ??? ????? ?????? - (v tom ať se chlubí); Nechlub se učenče svojí učeností a ty, hrdino, svou silou, chlub se v tom - pokud už se potřebuješ chlubit, že chápeš, co to je Panovník světů  ... uvádí Jeremiáš (9:23-24)
bejt sohar -  
??? ???  je doslova "dům služebníkova pána" vězení
bi-dme jamim
bilti šemec

cadik bal jimot
cadik jesod olam
cadi ke-tamar

dagul me-rvava

ed ha-gal
ejn sade
ejni, ejni jorda majim -  ???? ???? ????? ??? - (mé oči prolévají slzy) - viz al-ele (zde na stránce)
even ašer samti
even domama
even hukma
even pina 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus