Projekt KEŠET
 

                                                                                                  další část

 perek alef

(audio kapitolu si otevřete v novém okně  11:10): 

 Celý Jisroel bude mít podíl na *olam ha-ba. Neboť stojí psáno „A lid tvůj všecken spravedlivý, na věky dědičně obdrží zemi, prut štípení Mého, dílo rukou Mých ku slávě Mé …

 

1/1 Moše přijal Zákon na Sinaji a předal ho Jozue,  Jozue stařešinům a ti zase prorokům, proroci ho předali členům Velkého shromáždení a ti vyslovili tři pravidla buďte prozíraví v soudu, pozůstavte  dostatek žáků a učiňte plot vůkol Zákona.

 

1/2 Šimjon Spravedlivý byl poslední z (členů) Velkého shromáždění, ten pravil:  Vesmíry spočívají na třech skutečnostech: na Zákonu, na modlitbě a na gmilus.

 

1/3 Antigonos se Sicho přijal od Šimjona Spravedlivého a učíval: Nebuďte jako slouhové, kteří slouží svému pánu v očekávání odměny nýbrž jako služebníci, sloužící bez úplaty a bázeň Nebes budiž ve vás.

 

1/4 Josaj ben Joezer z Ceredy a Josaj ben Jochanan z Jeruzaléma přijali od předešlých a učívali. Josaj ben Joezer: Budiž tvůj dům trvale domem  učených, sedávej v prachu  u jejich nohou a žíznivě pij jejich slova.

 

1/5 Josaj ben Jochanan: Budiž tvůj dům patuach li-rvacha (= otevřen dokořán) a chudí buďtež jako dítky tvé a nezmnožuj (al tarbe) rozpravy s ženami. To slovo míří na rozpravy s tvojí vlastní ženou, natož pak s ženami cizích. A *chahamim z toho vyvodili, že kdo přehání rozpravy s vlastní ženou je sváděn k nedobrému (gorem ra´a) a marní příležitost ke studiu Zákona a na svém konci opanuje Gehinom.

 

1/6 Jehošua ben Parachja a Nitaj z Arbel přijali od předešlých a učívali: Jehošuja ben Parachja: Učiň si učitele, zbuduj si přítele a suď každého člověka na misce zásluh / kaf zchut / = z té lepší stránky.

 

1/7 Nitaj z Arbel:  Odděl se od nedobrého souseda, nepřidružuj se k zlostníkům a netrap se zas přespříliš (tisjo´es)  lidskou  nedokonalostí.

 

1/8 Jehuda ben Tabaj a Šimjon ben Šotach přijali od předešlých a učívali: Jehuda ben Tabaj : Nechovej se jako soudce (prokurátor) a budou-li před tebou stát ti, kdož vedou svoji při, měj je (oba) za provinilé, ale jakmile od tebe budou odcházet,  nechť odcházejí očištěni, neboť již byli přijali svůj ortel.

 

1/9 Šimjon ben Šotach:  Pilně se dotazuj svědků a pilně ostříhej svá vlastní slova, aby se z nich snad někdo nenaučil jak tě oklamat.

 

1/10 Šemaja a Avtaljon přijali od předešlých a učívali: Šemaja : miluj své poslání a neměj v lásce povýšenost a nevyhledávej známosti  držiteli moci.

 

1/11 Avtaljon: Mudrci, pečlivě ostříhejte svá slova, abyste si nevysloužili trest vyhnanství a byvše vyhnání k vodám nedobrým, aby z nich nepili také vaši učedníci, kteří příjdou za vámi, ježto by zemřeli, a to by bylo shledáno jako rouhání Nebesům.

 

1/12 Hilel a Šamaj přijali od předešlých a učívali -- Hilel: Budiž jedním z učedníků Aharonových, miluj pokoj a následuj ho, miluj také i všechna  stvoření (ohev šalom ve-rodef šalom, ohev et-brijos) a přibližuj je k Zákonu.

 

1/13 Také učil:  Kdo hledá proslulost, přijde o jméno, kdo nepřidává, bude „připojen“, kdo zanedbává učení je hoden smrti, a kdo nedobře zachází s korunou, bude zatracen

 

1/14 Dále učil: Nejsem li  sám  SOBĚ, kdo je MI? A jsem-li jen sám SOBĚ, K ČEMU jsem? A ne-li teď, KDY tedy ?

 

1/15 Šamaj učil: Učiň si Zákon trvalým zaměstnáním, málo mluv a o to více  konej a přijímej každého přívětivou tváří.

 

1/16 Raban Gamaliel učíval: Učiň sobě učitele a zbavíš se pochybností. A nezvykej si  oddělovat desátek amadut (= od oka).

 

1/17 Šimjon, jeho syn, učíval: Po všechny své dny jsem vyrůstal mezi *chahamim a nenašel jsem pro sebe ( *la-guf) nic lepšího než mlčení. Protože důležitější než midraš je čin a hromadění slov je rovno hříchu.

 

1/18 Rav Šimjon ben Gamaliel také učil: Tři skutečnosti udržují světy - pravda, soud a pokoj neboť jest psáno: Věrným a pokojným soudem suďte v branách svých /Zach 8:16/

 

 

Rabbi Channajna ben Akašja učíval: Všemohoucímu, budiž požehnán, se zalíbilo obdarovat  Jisroel zásluhami, proto jim ve štědré míře nadělil  Zákon, neboť jest psáno: Mělť jest H-spodin líbost v něm pro spravedlnost svou, zvelebil jej Zákonem a učinil jej slavným /Iz 42:21/

video čítanka
první část
(perek alef)
druhá část (perek šeni)
třetí část (perek šliši)
čtvrtá část (perek rviji)
pátá část (perek chamiši)
šestá část (perek šiši)

poslech


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus