Projekt KEŠET
 
   

Odborné  a vědecké práce jiných autorů         Obsah najdete zde:                   
         


Hugo Gold - políbený a osvícený člověk. Narodil se roku 1895 ve Vídni a zemřel až v roce 1974 v Tel Avivu. Pro nás je ale klíčové  předválečné období jeho života, kdy se stal iniciátorem a také vydavatelem jedinečné Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě. (Později zpracoval a vydal také Vídeň, Bukovinu, Bratislavu aj.) Působil také časopisecky. Zájmy i svým posláním de facto následovník svého strýce Maxe (Meira) Hirschla - zakladatele sionistického hnutí  "Poalej Cijjon"  a především majitele nejvýznamnějšího židovského nakladatelství na Moravě - nakladatelství "Jüdischer Buch- und Kunstverlag. Původem ze Slavkova u Brna (1874), k čemuž se mj. přiznává i přímo v dedikaci k "moravskému Goldovi". Goldovy "židovské obce" jsou dodnes cenným zdrojem  informací o historii českého židovstva, právě proto, že je nezřídka zpracovávali lokální historikové a kronikáři, pro které i "nepodstatné detaily" nebyly nepodstatné ..
      Kromě odkazu na "internetového" Golda vám však nabízíme i práce těch, kteří spolupracovali přímo s námi anebo samostatně, a přesto stojí o to, aby jejich výsledky byly přístupné veřejně. Za což jim patří "kol kabod" (všechna čest) a naše upřímné poděkování...

(Poznámky k "nomenklatuře" - Konkrétní práce o konkrétních lokalitách respektují naše kešetovské číslování, samostatné stati najdete pod třemi nulami a patřičným indexem. )


380 - Gold (české obce) --  ( super - sice jen k náhledu a tisku, ale ...) 
380 - Gold (české obce)  -- dtto ale jiný zdroj: Landesbibliothek Oesterreich)  -- do třetice Jewishgen

390 - Gold (moravské obce) -- (dlouhý, méně přehledný sken)
-------=====ooo=====-------


000-a: Kroky (základní kroky při dokumentování hřbitova) Poslední dobou se zvýšil zájem odborné i laické veřejnosti o židovské hřbitovy. Ve snaze přinést další střípky do mozaiky židovské historie se rozšiřuje dosavadní skupina odborníků o další nadšence, většinou z řad studentů, kteří chtějí číst a přepisovat epitafy anebo přispět k dokumentaci jinou formou práce... píše Petra Černá, dnes už také jeden z "dosavadních odorníků" - spolu s prací Ladislava Faigla je i tato práce velice užitečným příspěvkem - rukojetí a metodikou

000-b:
 Mapování - Metodika při mapování (vytváření plánů) židovských hřbitovů. Seminární práce Ladislava Faigla zveřejněná v roce 2010

000-c: Chevra kadiša - soustředěná diplomová práce Ester Krištofové z roku 2008 je zveřejněna přímo na portálu Karlovy univerzity. Odtud jsme si ji také dovolili převzít a pro všecny případy i zachovat, pro případ, že by se na domácím webu časem ztratila. Ke stažení anebo on-line studiu - zde.
 
000-d: Jicchak Weil :  V českých zemích je několik stovek dochovaných židovských hřbitovů, jejichž prostředí z různých příčin – přitahuje řadu lidí. Obdivujeme specifickou atmosféru, tvarosloví náhrobních kamenů, jejich reliéfní výzdobu i květnatý styl epitafů (pakliže jim rozumíme). Je až s podivem, jak málo víme o jejich tvůrcích – kamenících a těch, kdo epitafy koncipovali. - uvádí v úvodu své studie Karel Vošta. Jeho práci, poznatky a také snímky si můžete stáhnout buď jako PDF  anebo přímo ve wordu.  
 
000-e : Fotoalba mnoha  nejen zápodočeských hřbitovů i s krátkými popisy. Web-stránka je stále rozvíjena, dobré pro "kontrolu" tehdejšího i aktuálního stavu oněch lokalit. Výborné pro hledání cest a základní info o nich. 

000-f Příběh z Ledče nad Sázavou  -- Šedesát párů dřeváků ve vyrovnaných pětistupech produpává cestu čerstvým sněhem. Tak nějak divně to šustí a chvílemi zaklepe, jak někdo shazuje nalepený sníh z nášlapek .. --- audio   - new
 
 
 
002 - Babčice  Jedná se o oblast  části bývalého táborského okresu  vymezenou zhruba městy Mladá Vožice, Pacov a  Chýnov. Počátky žid. osídlení spadají do přelomu 17. a 18. století.. Je to období typické, neboť tehdy se šlechta začala ve větší míře věnovat režijnímu podnikání a zřizovala na svých panstvích palírny, na něž dosazovala židovské nájemce... Výborná, zasvěcená a poctivě zpracovaná studie Karla Vošty, autora (uživatelům Kešetu) již známého díky jeho dnes již rozebrané  publikaci o židech z Radenína. Zahrnuje historii babčické obce spolu s popisem a nástinem historického vývoje dokumentace hřbitova. A také dobové souvislosti a mnoho zajímavých detailů ...
 

069 - Hluboká n. Vlt  -  Poznávání je dar, volba a povinnost. Proto jsme z toho stromu jedli... Moc mě celá ta záležitost těšila, to jsou ty geny mého pradědečka maďarského Žida... o kterém bohužel víme jen základní nacionále, a dále to, že ve svých 60 letech zplodil mého dědečka. Byl to asi jura, dědeček se mu moc povedl! Stalo se ve Vídni roku 1903, prababička u něj a jeho manželky sloužila jako mladinká dívka z jihočeské vesnice – a prababičkou se nikdy nestala, protože nemanželského syna dala vychovat domů do Čech a sama pak zemřela ve Vídni o pár let později jako 27 letá, píše autorka článku pro Hlubocký zpravodaj.

073 - Holešov Sefer niflaot (Kniha zázralů) :  Zajatci byli spoutáni železnými okovy, ještě těžšími, než do kterých byli vsazeni v Kroměříži a v nich je vezli do Brna, města královského. Naložili je na tři vozy a k těm vozům byli připoutáni řetězy. Avrahama dali na zvláštní vůz. Kolem krku měl železo, to mu nedovolovalo hlavu dozadu otočiti a železnou obruč měl i kolem těla. Kdyžje přivezli do Brna, uvrhli je do žaláře Vsadili je do těch nejtemnějších zákoutí, každý ve své kobce seděl zcela sám, nemohli se přiblížiti jeden k druhému a nepronikl k nim ani paprsek světla.Nisl, Avrahamova žena, byla v osmém měsíci těhotenství.//...// Bylo to prvního dne po svatém šabatu, třináctého dne v měsíci, když na samém konci židovské ulice začali křesťané v zemi kutati. Výkop přiléhal k zahradě křesťanského lékárníka, na straně druhé byla pole. A odsud vykopali hlavu mrtvého. Netušili jsme vůbec odkud se vzala, jestli ji tam pohřbili před dávnými lety nebo byla-li snad vzata z nějakého hrobu židovského či křesťanského a záměrně tam byla uschována. Tehdy zaradovali se velmi protivníci naši a jásali: "Konečně nadešel ten den, na který jsme tolik čekali! Tady to máme! To je hlava křesťana, kterého židé zavraždili!" A mnoho lidu se shromáždilo, aby si prohlédlo tu lebku, kterou našli. - Paradoxně v den, kdy se v listopadu 2016 chtělo pár zběsilců hnědého střihu násilně procházet pražskými Židy, dokončila Kochavi tento literárně i faktograficky zdařilý překlad o pogromu z roku 1774. (new)

132 - Kosova Hora  -  Oskenovali jsme práci J. Němce vcelku, ačkoli pan kolega sám upozorňoval: Můžete případně s textem libovolně nakládat, vypouštět nepřínosné pasáže, zkracovat apod. Jediným účelem zveřejnění je zviditelnění hřbitova i Kosovy Hory... Každý si jistě udělá obraz sám, o pasážích víceméně obecných, o některých trvale tradovaných pověrách (pohřbíváí ve vrstvávh) i případných historických kostruktech. Je však všem zájemců a badatelům cenná detaily o jednotlivých nebožtících a hlavně je psána s lokálně-historickým badatelským zápalem. Link k náhledu i ke stažení zde.     

088 -  Hroznětín (Lichtenstadt)  -- Přestože se profesor Linke mýlil v označení nejstarší části hřbitova, jíž je patrně část bezprostředně dole u říčky Bystřičky, přesto jsme svědky toho, za jaký skvost byl hroznětínský hřbitov, který byl jako "nový" založen již v roce 1618 (!!) a patří tak k nejstarším židovským hřbitovům v Čechách, vždy považován ... zmiňuje Chajim Kočí ve svém webovském příspěvku o Hroznětíně. Obsahuje základní data i zajímavosti z historie tohoto hřbitova.

141 - Kožlany - Pro zájemce o pohled  do naší hlubší minulosti jsou staré židovské hřbitovy a jejich epitafy rovněž  významným historickým dokumentem amnohy jediných dokladem o existenci dnes již zaniklé  židovské obce(...), uvádí ve své 80-ti stránkové diplomové práci Petra Vladařová.  Její studie je vedle dokonalého pohledu na kožlanský židovský hřbitov cenná také úvodními kapitolami popisujícímí průběh dokumentace a nástin její metodiky.   

160 - Libochovice -  Zda-li židé měli v Libochovicích synagogu dříve nevíme, nicméně místo, dům, vyhrazený ke společným modlitbám lze přepokládat. Nejstarší zpráva o libochovické synagoze je z r. 1651. Z této zmínky se však nic bližšího nedovídáme...   Kvalitní SOČ.  Autor Jakub Zentner čerpá "sám ze sebe" , resp. ze své o dva roky mladší práce; 59 stran -  Jeho SOČ obsahuje řadu obecných informací - jak už to u studentských prací bývá, ale také cenné snímky,  kvalitní tabulky a  citlivé citace zdrojů. Celý text si stáhnete - zde. O tamní (dnes již neexistující) synagoze uvádí Jakub: toto 

160 -  Libochovice  -- Simon Kuh se narodil roku 1786 rodičům Samsonovi a Theresii. Byl druhorozeným synem, ale jeho starší bratr zemřel, a tak také získává roku 1811 povolení ke sňatku... Měl čtyři syny (Jakoba Löbla, Joachima, Samsona a Jisroele) a bylo velmi obtížné získat všem povolení k sňatku. Proto prosil vrchnost, aby jeho nejstarší směl odejít do Teplic... Bakalářská práce Zdeňky Vostré. Cenná svým tzv. "výběrovým katalogem" s uvedením prosopografií k vybraným osobám a osobnostem.  Nevýhodou, hebrejština zpracována na podivném fontu, po stažení se vám nezobrazí. Celý text se vám na lištu přímo stáhne -zde ; Možnost náhledu (i stažení) také  zde

174- Malá Šitboř - hřbitov v Šitboři je prvním z několika v regionu, na kterém probíhaly systematické dokumentační práce. Výsledkem je práce, která se nezabývá jen hřbitovem, ale také historií obcí a historií židovské komunity.  Doplněno o vyčerpávající rešerže z matrik.  Autor: Lukáš Svoboda; Celý text - zde

211 - Nýrsko :       První zmínka o Židech poblíž Nýrska pochází z r. 1385 , kdy jsou v listině krále Václava IV. jmenováni dva klatovští Židé jako poddaní královské komory. Přibližně o 80 let později se dovídáme z listiny , ve které Oldřich z Janovic stanoví podmínky, za kterých se může usadit Žid Baroch (Baruch) se svými lidmi. Písemnost je psána česky a vydána 25. 4. 1466. Přesný rok, kdy se usídlily první židovské rodiny v Nýrsku není znám ...  Autor: Irena Vaňkátová Celý text se vám na lištu stáhne kliknutím sem  
Možnost náhledu (i stažení) také  zde.

212 -  Olomouc : hravý, maličko sentimentální ale zajímavý pohled na dobové pohlednice a počítačové pohledy,  na olomouckou synagogu; Daleko pozoruhodnější je skutečnost, že vitrážová okna, která na snímku vidíte, se podařilo zachránit laskavým  úsilím laskavých - you tube.

212 - Olomouc (okna) -  Na tuto noc se pamatuji velice dobře. Bylo mi tehdy osm, bydleli jsme hned za rohem...Vysoké plameny šlehaly a olizovaly celou synagogu. Hasiči sice přijeli, ale dostali striktní zákaz podílet se na hašení. Nocí se ozýval praskot a řinčení skel -- Nenechte se mýlit, zní to možná posmutněle, ale to, co nabízíme, je obrovský příběh naděje... (
smazali sami autoři - brzy doplníme)

228 - Poběžovice -- poctivě a zajímavě zpracované osudy a dějiny náboženské obce v Pobežovicích z pera Šárky Roldánové (UK - 2010) - O návštěvě Baal Šem Tova v Pobežovicích se opět dozvídáme z opisu ţidovské obecní knihy. Klauber cituje: „V roce 1648 se rozmnoţila sekta schabsoim a lpěla pevně na základech své víry. [...] Objevili se v boţím národě souvěrci čistého srdce, kteří vedli prudký boj proti schaboismu a proti sektě Jakuba Franka, bezmála 120 let, tj. do dnešních dnů. [...]  

242 - Poutnov:  Přibližme si takto získané informace na židovské rodině Lappertů, jejíž někteří příslušníci jsou pochováni na poutnovském hřbitově. Lappertovi žili v domě č. p. VI, který stál v uličce vybíhající z návsi západním směrem. V jeho blízkosti stávala synagoga. Na císařských otiscích stabilního katastru je označen číslem 39 a červenou barvou. Unikátní studie Lukáše Svobody spojuje informace z hist. pramenů s dochovanými macevami - k přímému stažení zdeMožnost náhledu (i stažení) také   zde

292 - Střítež - Studie Ivy Steinové posunuje stáří hřbitova na počátek 18. století, tedy hlouběji, než se doposud předpokládalo.Tvoří tak dobrý propedeutický úvod ke zpracovanému katalogu, dotýkající se jak historie, tak pozoruhodnějších stél. new

302 - Táborsko - Studie (závěrečná práce na Fil. fakultě UK ) z pera Karla Vošty se sice věnuje židovským pěčetím, obsahuje ale komlexní pohled nejen na témata sfragistiky ale i emancipace židovstva, židovských cechů a osobních pečetí... :P  Informačně je cenná zejména její regionální část a pochopitelně i všechny obrazové přílohy ...  Práci určitě uvítají i ti, kteří se tématu věnují např. v Třebíči a ve Volyni. Možnost náhledu (i stažení)  zde       

305 - Telice (Delitsch) - ... našli jsme například soubor náhrobků lékařské rodiny Wölflerů, která pocházela z Prostiboře. Leopold Wölfler byl místním lékaře a také jeho syn se stal lékařem, dokonce dvorním radou. Stal se kapacitou v oboru vnitřní chirurgie a ve své době dokonce jako vůbec první na světě provedl určité specifické operace žaludku. Jeho dídla se v lékařské literatuře citují dodnes. Zejména v německy mluvících oblastech.... Fred Chvátal je jedním z klíčových dokumentátorů židovských hřbitovů na Tachovsku, v okolí Plzně a také směrem na jih Čech.V publikaci se mu podařilo využít svých podkladlů z dokumentace (podobně jako my u nás na Kešetu) k popularizaci svého výzkumu směrem k širší veřejnosti. Pro uživatele (čtenáře) je velice cenné i to, že v publikace kromě samotných epitafů a jejich překladů cituje rovněž poznatky a informace získané z archivních pramenů, vlastně  podobným způsobem jako to zavedl Lukáš Svoboda ve svých studiích.

309 - Tovačov  -        David Gutmann byl typickým představitelem toho, co Jakob Katz nazývá „světský vůdce“ židovské komunity.Od pozdního středověku a raného novověku byly evropské židovské komunity obvykle kontrolovány jak rabínskou, tak světskou elitou. Přestože se v židovském kontextu slovo „světský“ správně nepoužívá, protože judaismus nemá duchovní tak jako je mají římští katolíci, můžeme rozlišit ne-rabínské vedení komunity, jehož legitimita není založena na znalosti Talmudu a halachy, ale na prestiži, bohatství a sociálním nebo politickém vlivu na nežidovské obyvatelstvo.  (Veronika Olšanská) magisterská práce 

319 - Úbočí :Lukáš Svoboda zpracoval dokonalý katalog tamního hřbitova.  Najdete zde nejen přepisy a snímky, toho co se dochovalo, ale i odborý popis jednotlivých náhrobků. Mapu – zákres najdete u nás na Kešetu. Překlady pak pochopitelně v databázi – pokud jsme je pro účely databáze pořizovali. 

331 - Velká nad Veličkou :  Martin Dosoudil zpracoval vlastně dokonale plnohodnotnou publikaci s historickým pozadím, řadou schemat a fotografií (nejen současných, ale i dobových) i s detailním katalogem zdejšího hřbitova. S chutí a v úctě si na di dovolujem upozornit : Se vznikem a fungováním hřbitova a celé židovské komunity ve Velké souvisí dvě podstatné věci. Za prvé to je existence (respektive neexistence) vlastní velické židovské obce – nezávislé na Strážnici. Veličtí židé i přes svou početnost nikdy nezaložili vlastní židovskou obec, a museli se tak obracet ve svých záležitostech na příslušnou židovskou obec ve Strážnici.6 To ale neplatí o vytvoření židovské komunity, jakožto skupiny obyvatel obce Velká, která sdílela společný prostor, žila ve vzájemné interakci, a se společnými zájmy a potřebami. Tato komunita byla posílena o existenci vlastní modlitebny (za druhé) v domě čp. 130 (rodina Haasů) a hřbitova. Židovská komunita si ve Velké brzy po příchodu prvních rodin zbudovala (upravila) vlastní prostor, kde by bylo možné provádět náboženské obřady (přijímání dívek, obřízka chlapců). Zakoupením a následnou úpravou starého domku čp. 130 se tohoto úkolu ujal Moritz Haas, který je zde doložen už v roce 1878. Byl to právě Moritz Haas, který si jakožto zámožný židovský podnikatel a nájemce panského dvora (až do roku 1920) mohl dovolit chopit se tohoto úkolu a poslání. Stáhnout si ji můžete u nás na Kešetu přímo v sekci Stav dokumentace u čísla (331)

359 - Žatec:   Na Žatec a žatecké židy se dnes dá už jen vzpomínat, listovat v dobových materiálech a na výstavních panelech. Ale byli tu.. a jsou i na webu ... První písemná zmínka o židovských obyvatelích v Žatci pochází z roku 1350, kdy Karel IV. potvrzuje synovi Matyáše z Chebu -- virtuální výstavu najdete zde

400 - Synagogální nápisy - Dolní Kounice (051):  dokonalá a zasvěcená studie z pera Olgy Sixtové s roku 2008 (sic) - fotografie. Zasvěceně rozebírá jednotlivé nápisy a uvádí i jejich hebrejskou podobu podle příslušných sidurů.  new   

401 - Košer podkast - slutečnost která potěší. Navíc ze Starej Turej. Vždycky se dá pomáhat, namísto stereotypů ...  (new)

700 - Literární  (texty s určitou literární zajímavosti a kouzlem)  -- vlastní stránka.

Obsah najdete zde:

 

 

 

 

 

 

 

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus