Projekt KEŠET
 

       

  Kniha Šmirat ha.lašon (Stráž jazyka) se svým titulem inspiruje v verši: Kdo ostříhá úst svých a jazyka, ostříhá duše své od úzkosti… /prv 21:23/, a je rozdělena do tří „bran“.

 První z nich tzv. Šaar ha-zchira (Pamětná brána) se inspiruje v biblickém verši:  Pamatuj, co učinil Vznešený Miriam během vašeho putování z Egypta …/dt 24:9/, tedy příběhem, kdyse  Miriam mimoděk a možná v dobrém úmyslu dopustila lašonování a byla za to stižena malomocenstvím. Kniha obsahuje řadu agadot (narativních pasáží) z talmudu a midrašické literatury včetně odkazů na Zohar.  Tématicky se věnuje nebezpečí „lašon ha-ra“, jak v praktickém tak i  mystickém ohledu a zdůrazňuje potřebu věnovat se této kategorii a meditovat o ní – pochopitelně s konsekvetními důsledky pro další osobní život každého čtenáře.

 Druhá brána Šaar ha-tevuna (Brána porozumění) se inspiruje ve verši  /prv 1:5/ se věnuje především praktickému naplňování pokynu o „lašon ha-ra“, metodám sebekontroly a sebezdokonalování. Zároveň se také pokouší čtenáře navést k poznání, jak citlivě a hluboce je celý systém biblickým Pokynů (micvot) vzájemně provázaný, a že tedy porušení jednoho s sebou nezřídka nese porušení celé řady dalších. Učí tak, vnímat systém Pokynů jako komplex a šanci pro harmonizaci vlastního života i „života vesmírů“ – nikoli jako slepé, někdy až bigotní plnění jakýchsi rozkazů, zákazů anebo „záslužných“ skutků.

 Třetí branou je Šaar ha-tora (Brána Nauky) pak uzavírá materiál obou předchozích, textově jakoby na půdorysu „odměn a trestů“, myšlenkově však právě jako obrovskou inspiraci pro „konání tóry“ (osek be-tora). Tento naprosto základní požadavek židovského života osek be-tora  je často nedokonale a nesprávně překládán jako „studium tóry“, což pak vede k falešné představě pobledlých ješibocherů skloněných s tlustými skly na mladých nosech nad folianty tradiční literatury. Nicméně studium, musí vést k činům, a proto studium tóry, znamená především nový duchovní rozměr každého, kdo se právě tórou zabývá – jak učí tradice –  li-šmah u-le maasim tovim (pro ni samotnou a pro laskavé skutky…) A to jak s ohledem na kategorii „lašon ha-ra“, tak i obecně.

 Úplně na závěr pak Šmirat ha-lašon odkazuje i k původní knize  Chofec chajim (Toužíš po životě?) a myšlenkové bohatství obou titulů shrnuje, propojuje a uzavírá.

 Zvláštním rysem tohoto textu je, že je traktován jakoby deníkově, respektive kalendářově. Autor (aniž by to výslovně zmínil) považuje „lašon ha-ra“ za tak závažnou morální kategorii, že by měla být studována denně.  (Závažnou ať už v rámci dobového kontextu k myšlenkovému kvasu, který proživá judaismus v jeho době, nebo na základě tradičního aforismu, že právě „lašon ha-ra“ zdržuje příchod mesiáše, a tedy dokud budeme navzájem nevražit, pomlouvat a porušovat základní biblické konstatování: I viděl B*h, že všechno je dobré…, nedojde k jeho příchodu). Studovat denně, stejně  pilně a intenzivně jako tóra a tradiční literatura, podobně jako se pravidelně v cyklu liturgického roku čtou Pirkej avot apod. A i toto traktování s sebou nese plno krásných inspirací a symbolů.

             Úvod je určen pro 1. až 10.tišri – tedy pro „Deset dní pokání“ které tvoří v židovském roce oblouk mezi Roš ha-šana a Jom kippurim, a jsou tradičně dny intenzivních meditací o naší nedokonalosti. „Pamětná brána“ zahrnuje období od 11. tišri do 12. kislev – tedy období závěru zemědělského roku, včetně svátečního cyklu Sukot – kdy si rovněž „připomínáme“ vše dobré, čím nás Vznešený v praotcích i v letošní úrodě zahrnul.  Období od 13. kislev až do 26. ševet – období zimních plískanic a nedostatku světla je vymezeno  „Bráně pozorumění“. Celé předpesachové období  včetně svátku Purim, až do 7. ijar  je vymezeno „Bráně Nauky“ – tedy přípravě na „matan tora“ – dar tóry na Sinaji, kam nás téměř přesně až do 2.sivan (Šavuot začínají v předvečer 6. sivan) dovede závěr první části knihy.

             Je docela možné, že toto denní dělení zavedl autor teprve při psaní druhého dílu Šmirat ha-lašon, který pak zahrnuje zbytek liturgického roku tedy  období od 3.sivan do 29. elul. Tento díle se hlouběji věnuje tóře a jejím týdenním oddílům (paršajot)  a pokouší se jejich text a obsah vztáhnout právě ke kategorii „lašon ha-ra“.

Přeložili Jakub Brünner a Miriam Szternová - texty ve Wordu ke stažení zde (Novinky označeny žlutě); e-mailové spojení na Miriam:   hustota07@seznam.cz 

===ooo===
1) Předmluva  (text) // video: (8:03)
2) Úvod (1. až 10. tišri)  -- // video: 1. díl (13:15) ; 2. díl (13:40)

Brána pamětná
3) Kapitola 1-3 (11. až 19. tišri)  // viedo:  1. kpt (10:24) ; 2. kpt (12:38) ; 3. kpt (8:12)
4) Kapitola 4-6 (20. až 30. tišri) // video:  4. kpt (12:35)  
 new 
5) Kapitola 7-10 (1. až 15. chešvan)
6) Kapitola 11-14 (16. až 30.chešvan) 
7) Kapitola 15-17 (1. až 12. kislev) 


Brána porozumění
8) Kapitola 1-5 (13. kislev až 1.tevet)
  
9) Kapitola 6 - 10 (2. až 24. tevet)
0) Kapitola 11-15  (25. tevet  až 16. švat)
1) Kapitola 16-17 (17. až 26. švat - závěr Brány porozumění) 
  

Brána nauky
12) Kapitola 1-2   (27. švat až 11. adar)   
new

Zpět na stránku Texty -Tradice

 
 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus