Projekt KEŠET
 
Mezi dvěma sloupy                                                                                       zpět / další
 
            Viděli jste někdy ustrojenou Tóru ? Z dálky připomíná (s odpuštěním) tak trošičku „Pražské Jezulátko“. Jakýsi váleček v bohatě zdobeném pláštíku, se stříbrným náprsníkem a nádherně vyvedenou (rovněž stříbrnou) korunou. Zespodu čouhají dvě dřevěné (jakoby) nožičky. To jsou vlastní držáky na navíjení svitku Zákona. Podle tradice ony Stromy života anebo dva pilíře židovského myšlení a židovského vnímání Zákona i samotného života. (Stromem života jest těm, kteříž ji dosahují, a kteříž ji mají,blahoslavení jsou…  prv 3:18)
Pokud se někdo pro to srovnání urazí, zraňuje se jen sám o sebe. Miluji všechny projevy úcty, které se při synagogální liturgii svitkům Zákona prokazují, vždyť nic cennějšího než přirozené Zákony života a návod, jak život chránit a zmnožit , lidstvo dostat nemohlo a patřičnou úctu (onu biblickou bázeň B-ží) si B-ží Slovo určitě zaslouží. Nedivím se ani Izraelovi – panně Sijjonu, která ( svého Chrámu nemaje) dnes a denně znovu a znovu buduje Chrám (viz text Co vlastně modlíme) a čeká spolu se svými sestrami – dívkami Jeruzalémskými – na brzké zbudování Třetího chrámu /*bi-mhera vi-jamejnu/ … Nicméně nezkušenému a nesečtělému oku mohou tyto projevy do jisté míry připomínat stejný způsob zb-žštění předmětu, s jakým se tu a tam setkáváme právě u uctívání „Pražského Jezulátka“ a jiných jezulátek a předmětů, jimiž může být dokonce i naše nejnovější Toyota anebo fritéza, vždyť Všemohoucí (budiž požehnán) se v hořícím keři představil naprosto jasně -- stanu se ti tím, čím se ti stanu ...
            Symbolika slavnostního dekorování svitků Zákona se samozřejmě opírá o ustanovení, která Všemohoucí (budiž požehnán) nařídil veleknězi pro službu ve svatyni. Navíc, svatá roucha jsou určena ke slávě a k ozdobě ( ex 28:2), ovšem to proto, že ve slávě a ozdobě budou synové Aharonovi konat svůj kněžský úřad, který spočívá zejména v jejich symbolické trvalé přítomnosti a bdělosti u truhly úmluvy (Zákon - ex 40:21), v předkládání chleba H-spodinu (poděkování a spolupráce se Stvořitelem - ex 40:23), v šíření prapůvodního světla, onoho světla prvního dne, jež stálo při Stvoření (menora - ex 40:25) a také ve vkládání Jména H-spodinova na národ Jisroele, čímž se národu dostane požehnání… (A vloží tak jméno mé nad syny Jisroele a já jim požehnám… nu 6:27). Ustrojená Tóra je tedy zároveň také připomínkou (symbolem) velekněžského požehnání.
            Nás ale v této chvíli ani tak nezajímají důvody, proč Židé slavnostně dekorují svitky Zákona, jako spíš právě ona tvarová podoba ustrojené tóry s některými (zejména barokními) macevami.
            Příběh je velice prostý. (A skrze něj se také propracujeme k tomu, proč například jen zřídkakdy nacházíme dětské hroby dekorované kamennou macevou.) Stačí se pouze podívat do sekce TEXTY/MODLITBY. Z textu jednotlivých modliteb spojených s posledními věcmi člověka a s nadějí na *tchijas ha-mesim (= vzkříšení)  věří a vypovídá judaismus naprosto jednoznačně. Lidský život je dar a požehnání. Tak nám Všemohoucí požehnal již tehdy, když nás vysílá na cestu *tešuvy a *tikunu (tj. cestu Návratu ke stromu života a cestu Nápravy vesmírů). Je požehnáním v potu tváři své chléb svůj dobývat,  protože krom toho boje a chleba se smíme stát partnery Stvořitele a Učinitele světů. A stejně tak je nesmírným požehnáním  v bolesti roditi děti,  protože každá duše, která vstupuje do lidského těla, má svůj naprosto specifický úkol – poznat *jecer ha-tov /= vlastní puzení k Dobrému/,  vykročit tímto světem a zasívat skrze vlastní skutky semínka skutečností, jejichž ovoce „chutná“ zde v dolním (= tomto světě *olam ha-ze), ale jejichž kořeny jsou pevně vrostlé do harmonického příštího Světa ( *olam ha-ba). Tóra to není kánon, to není zákoník, hebrejské *torat znamená : „pravidla, zákonitosti, neměnné skálopevné principy. Principy života, (který je darem a požehnáním.) A tak každý jedinec svým žitím a svou službou principům humanity a harmonie jakoby naplňoval jednu z micwot (podle Ha-Chinuch shodou okolností micwu s číslem 613 : Protož napište slova písně této a uč ji (zpívat) syny Jisroele, vlož jim ji do úst, aby byla (H-spodinu ) svědkem…  (dt 31:19). *Halacha chápe tento biblický Pokyn jako pokyn pro každého syna Jisroele, aby během svého života napsal vlastnoručně celý svitek Zákona.
            Proto *maceva ve tvaru ustrojeného svitku zákona jakoby chtěla naznačit – všichni máme Jednoho Otce a Dárce života, Jedinečný vpravdě pravdivý úkol najít odvahu k Pravdě a Jedinečnou Cestu, jak tento úkol splnit (cesta ® pravda ® život). Ta cesta se ubírá mezi dvěma sloupy (milosrdenstvím a soudem) a tou cestou, na níž (možná) rozsíváme semínka skutečností příštího Světa, jako bychom psali další díl či „komentář“ Svatého Zákona.
            A která to jsou? Znáte je všichni, protože jejich branami musí projít každý. Talmudický traktát Šabat /Sab 127a/ je jenom citlivě seřadil coby komentář k ustanovení, Pokynu a *micwě o tom, že se nikdy nesmíme zbavit odpovědnosti za sebe, za druhé a zejména za všechny potřebné / Pea 1:1/. Těmito branami plyne lidský život: *kibud av wo-em (= úcta k rodičům); *gmilus chasadim (= laskavé skutky) *haškamat bejt ha-midraš (= škola) *hachnasat orchim (= přívětivost k hostům); *bikur cholim (= péče o nemocné); *hachnasat kala (= svatba); *lewoas ha-mes (= doprovod zesnulých); *ijjun tefila (= modlitební život); havoat šalom (= přispívání k Harmonii)  a nad tím vším se vznáší požadavek, který z nás lidské bytosti činí a který nám dává šanci prožít ten největší „dárek“, jímž je sám život -- *talmud tora (= snaha proniknout k pra-principům harmonického života).
P.S. A ty dětské macevy? Stvoření, které pobylo v tomto světě jen kratičko, těžko stihne zasít semínka věčnosti takového rozsahu a významu, aby je bylo nutno „tesat“ na památku potomním generacím. Proto se dětské pohřby odbývaly nezřídka pouze dřevěnou deskou – jelikož pravidlo a náboženskou povinnost označit místo, kde leží mrtvý, aby nedošlo k rituální nezpůsobilosti těch, kteří nesou svůj *korban do Chrámu, podcenit nelze ...

zpět / další


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus