Projekt KEŠET
 
Milosrdenství a soud = Zákon a *gmilut chasadim                                     zpět / další
 
Vesmír spočívá a udržuje se díky třem skutečnostem (učí Talmud). Díky Zákonu, Službě a Skutkům milosrdenství - *gmilut chasadim. Zákonem *judaismus rozumí přirozené zákony života, které přijal na Sinaji Moše, *rabenu, tedy psanou i ústní Tóru, protože kdyby Jisroel nepřijal Zákon, vůbec by ke stvoření světa nedošlo . . .; A také – a to hlavně – slušný Žid si denně během svých přímluv, které předkládá Nebesům, vštěpuje pravidlo: ki hem chajejnu we-orech jamejnu – „Neboť ony ( tj. zákony, soudy, ustanovení a pravidla – včetně pravidla o *gmilut chasadim) jsou jádrem našeho života a zárukou prodlení našich dní tady dole…“ Tak se to alespoň učívalo každé malé Žídě už v *chederu namísto vlastivědy.
Službou je míněna jednak b-hoslužba, protože základním úkolem každého stvoření je nejprve si zodpovědět otázku, je-li *nebbich (= chudák stvoření) skutečně Pánem tvorstva anebo pouze stvořením. A jakmile má v tomhle ohledu jasno, pak už vlastně ani nezbývá nic jiného než děkovat, chválit a radovat se ze Stvořitele a se Stvořitelem. Jenomže *judaismus býval až do babylonského exilu velice tolerantní a jakákoli fundamentální „ortodoxie“ mu byla proti srsti. Brzy proto objevil „moderní“ zkušenost, že sloužit Všemohoucímu se dá jedině činem, a to činem účastným vůči ostatním stvořením a tak se narodila „kategorie“ *gmilutu. Jinými slovy (slovy chasidských vypravěčů) se nakonec dobereme k tomu, že skutečná služba, je to, když vážený svatý rebbe namísto *slíchesových modliteb, tajně dochází přes les do stavení pravoslavné vdovy, aby jí, protože ona už nemůže a nikoho nemá, jako tajemný noční skřítek nanosil vodu a naštípal dříví bez ohledu na zákazy práce vztahující se k uctění Princezny Šabbat…
            A vlastní *gmilut chasadim ? Jakýkoli skutek, který v sobě nese vědomí odpovědnosti za druhé a slouží humanitě. Od charitativní podpory sociálně slabších, přes důstojné zařízení posledních věcí člověka, péči o sirotky a vdovy, o nemocné a o vzdělání. Jakési „demokratické“ principy zakódované v podobě 613 *micwot do textu Zákona ve starozákonně nemilosrdných dobách pod knutou žárlivého a nelítostného Jehovy, dávno předtím, než se o tom, že by snad měl a mohl vládnout demos, začalo snít antickým Řekům.
            Není proto divu, že Žid Zákon miloval. Častokrát ostatně také krom střechy nad hlavou a povolení k podomnímu obchodu nic víc než ten Zákon ani neměl. Ale abychom si rozuměli, v *judaismu nejde o jakési zb-žštění jedné nebo několika knih, nejde zde ani o reformovanému křesťanství známé pravidlo Sola scriptura (=tj. nic než Písmo) – Zákon v *judaismu, to je *Torat chajjim (= Živá Tóra),  což lze přeložit, jak už bylo uvedeno výše, jako „zákony života“. To „humánní“ a „prolidské“, čím je Zákon doslova „prošpikován“ skutečně dávalo přežit ze všeho nejspolehlivěji. Vždyť, co od nás H-spodin žádá? Abychom činili soud a milovali milosrdenství a pokorně chodili s B-hem svým /Mich 6:8/
Jedním z motivů, které tedy v židovské náhrobní symbolice budeme neustále potkávat, je právě motiv Zákona a dobročinnosti – motiv milosrdenství a soudu.
 
            A ještě jeden příměr: Tradice učí, že před každým člověkem a dokonce před každou skutečností /vzpomeňme jen na návštěvu andělů u Abrahama v sidře *Va-jera (Gn 19:1) a na to, kolik jich pak vyrazilo k Sodomě) kráčejí dva andělé. Jeden je anděl Soudu a druhý anděl Milosrdenství.
Většinou jsou neviditelní, ale občas některého z nich zahlédneme. Jiní tomu říkají „aura“ anebo „sympatie“ anebo se hovořívá o „hemisférách“. A podle toho, kterou z andělských tváří dokážeme na svém bližním vidět, podle toho je nám dotyčný sympatický anebo ne. Tak to bylo zařízeno už před stvořením člověka. (učí *Berešit raba) Rovněž ti dva s plamennými meči, které Všemohoucí postavil k „branám ráje“ jsou právě oni dva. Potkáváme je také přímo ve *Svatyni svatých, na *slitovnici (= víku *truhly úmluvy), jejich „křídla“ vytvářejí dvojité „b-ží oko“, (nebo chcete-li jedno, zrcadlící se ve skutečnostech tam „dole“) a podle tradice právě nad *slitovnicí přebývala šechina. A tím se o dvojice andělů dostáváme zpět k úvodní trojici tohoto zamyšlení., nicméně dvojici obou andělů i trojici pilířů Světů. Zákon a Soud (a jeho anděl) a milosrdenství (a jeho anděl) se spojují ve službě Všudypřítomnému B-hu, jehož *šechina se „vznášela“ mezi křídly obou *cherubů ….
Ilustrační snímky
zpět / další

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus