Projekt KEŠET
 

223 – Písečné nad Dyjí (Piesling) - highlights

Židovský hřbitov v Písečném nad Dyjí je jednou z nejvzácnějších a také nejkrásnějších židovských památek na Slavonicku. Vzorně udržovaný lesní hřbitůvek ušel pozornosti vandalů, zlodějům kamene i přirozené erozi s největší pravděpodobností díky své poloze. V příhraniční oblasti na pomezí Čech a Rakous ho v dobách, kdy jsme se my méně „spolehliví“ směli na imperijálistu dívat jen z bezpečné mnohakilometrové vzdálenosti, asi mnoho turistů (jak dobré tak i méně dobré vůle) navštívit nemohlo. Také jeho charakter lesního hřbitova a relativně suchý biotop oblasti eliminovaly „smrtonosné“ křovinné patro, které na „těle“ pomníků udržuje takřka konstantní vlhkost, a tak písečenské *macevy „respektují“ víceméně v poklidu a zcela přirozeně pouze biblický pokyn „všechno se časem navrátí k prachu“. Přesto, minimálně desítka z nich by si zasloužila zvýšenou péči konzervátorů. Jedná se zejména o stély, kterým (pro nedostatek jiného způsobu „třídění“ a bez ambic nějaký takový systém „zavádět“) říkáme prostě macevy šafovkého typu. (viz.index).

            Nejstarší částí hřbitova je jeho dnešní dolní střední část. To potvrzuje nejen provedená dokumentace (na základě odpovídajících datací jednotlivých vložení), ale i pouhý pohled na  typologii *macev. Kolikrát byl hřbitov rozšiřován nám mohou prozradit případné listinné prameny, zcela evidentní datum stavebních úprav hřbitova (buď jeho rozšíření anebo opravy zdi) nalézáme přímo na kameni vsazeném zevnitř do čelní ohradní zdi (1894Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1712 – poslední pohřeb se konal v roce 1931

Charakteristika a zvláštnosti:

            Bylo by jistě zajímavé vědět o židovské obci v Pieslingu (o jejích zvycích, jejím *nusachu i o způsobu, jak si vydělávala na obživu, jaká byla její správní působnost apod.) mnohem více. Na základě zpracovaných dat můžeme spolehlivě tvrdit jen tolik, že místní židé minimálně do roku 1884 respektují tradici oddělených mužských a ženských řad. A ještě do roku 1884 (tedy po pravděpodobném „prvním“ rozšíření hřbitova) existuje také samostatné oddělení dětských hrobů tzv. nefelachim. Možná to někomu připadne poněkud drsné, ale hřbitov v Písečném je v tomto ohledu do jisté míry přímo kuriozní a bohatou studijní „kolekcí“. Epigrafice dětských hrobů – všechny dobře dochovány – věnujeme v této sekci samostatnou kapitolu.

            Charakteristické je také poměrně pravidelné užívání jiddiš jmen. (Tevl, Lazi, Ajcik, Jokeb.) Dvakrát se zde setkáváme se jmény Are n. Ore (m-23 + m-25). Podle doložených příjmení lze zase usuzovat na původně celkem rustikální způsob života zdejší židovské komunity snad se zaměřením na textil. (Seidner, Faerber, Tuchler ale také Salzer.); z poněkud méně obvyklých příjmení uporozňujeme na jména Prinz, Frei, Auss, Stuckart a Czech. Nejčastěji se opakující příjmení uvádíme spolu s těmi méně obvyklými v krátké přehledné tabulce.

jméno

četnost

první (a poslední) vložení

Aus (Ojs)

1 x

1814

Apfelfeld

1 x

1895

Beck

1 x

1838

Bix

1 x

1892

Czech

1 x

1886

Wormser

1 x

1896

Singer

32 x

1818 = 1894

Faerber

26 x

1816 = 1925

Salzer

25 x

1817 = 1904

Fuerst

11 x

1841 = 1906

Oesterreicher

11 x

1818 = 1888

Kaufmann

9 x

1839 = 1912

Stieber

8 x

1818 = 1894

Landsmann

7 x

1851 = 1894

Seidner

7 x

1834 = 1913

Schlesinger

7 x

1837 = 1891

Frei

6 x

1834 = 1883

Fischer

5 x

1827 = 1872

neuvedeno – bez příjmení

137 x

1732 = 1872

Kompletní přehledy jmen, tabulky úmrtí a veškeré další detaily vám nejpozději do 15. prosince 2003 poskytnou pracovníci ŽMP a zástupci Matana a.s. V opačném případě se po tomto datu obracejte na naši adresu.

Jazyková a textová skladba epitafů:

            Vetšina náhrobků se omezuje na nejzákladnější identifikační data, nicméně náhrobky, na které upozorňuje v sekci HIGHLIGHTS se vyznačují neobyčejně kultivovaným slohem, nezřídka krásnými a netradičními parafrázemi a samozřejmě rytmikou. Za textovou vzácnost považujeme velice důkladný eufemistický opis poslání Chewry kadiša na náhrobku Efraima Faerbera l-04. Nechybí samozřejmě ani kryptogram, chronogramů je v Písečném poměrně málo. Na sklonku 19. století se na bilinquálně tesaných náhrobcích objevuje také celkem standardní verš. Jeden náhrobek ( n-42) je tesán částečně také v jiddiš.

Bylo by také zajímavé položit si otázku, proč se v Písečném poměrně často vyskytují dívčí jména Machla, Milka a Tirca. Šlo pouze o náhodu, anebo jsme mimoděk svědky toho, že některou z rodin písečenských židů trápila skutečnost, že nemohou získat mužského potomka, a tak ji zmiňují i ve jménech (nomen omen) svých dcer, parafrázujíce tak známý text paraši Pinchas / nu 26:33/ ? Poměrně hojně ovšem objevujeme málo obvyklé způsoby uvádění data úmrtí. Často podrobně upřesněná (a samozřejmě ve zkratce), např. „zemřel dne 12. menachem, totiž v podvečer mezi jedenáctým a dvanáctým“ /b-07/; „ pohřbili ho ještě téhož dne“ /d-05/; Několik náhrobků je pro dešifrátory skutečně rébusem.

            Další charakteristikou epitafů v Písečném je velice hojný výskyt „vypůjček“, kdy jeden znak svatého jazyka slouží současně dvěma slovům nebo obratům, tvoří mezi nimi jakousi „spojnici“ a do jisté míry „šifruje“ vlastní text nápisu. Nejen v dataci např. „tebet-TaQ-LaB“ ale třeba i ve jménu „Šmuelejb“

            Všeobecně lze prohlásit, že z poměrně standardního počtu cca pěti set náhrobků je něčím pozoruhodný zhruba každý pátý a celkově může Písečné sloužit jako učebnicový hřbitov s ukázkami všech myslitelných variant zápisu datace, epigrafiky a dětské epigrafiky.

Symbolika

            S výjimkou kolekce „šafovského dekoru“ charakteristické svým značně naivistivkým „rukopisem“ se v Písečném s tradičními symboly setkáváme jen velice vzácně. Až na jediný symbol kohanitů (mx-07), několik „keter šem tov“, (z toho jedna na velice výstavném ženském náhrobku – h-11) je hřbitov v podstatě bez symbolů. Je pozoruhodné že zde nenajdeme jediný „kad levijim“. To vše ovšem spolehlivě vyvažuje jednak náhrobek a-13 a pak také mohelský nůž v koruně macevy k-14. Mimochodem celou řadu k, lze považovat za jednu z nejdekorativnějších zde v Písečném.

            Hlavním dekoraitvním prvkem jsou u většiny macev iniciální dvojice ‚pn‘ (resp. ‚pt‘), nezřídka doplněné velice cudným rostlinnným motivkem. Na nejzajímavější dekor upozorňujeme krátkou tabulkou.

hrob

symbol

a-13

„andělé“ (šaf.)

 

a-12

sloupy (šaf.)

a-19

 sloupy (šaf.)

 

c-08

sloupy (šaf.)

c-11

etrog

c-14

koruna + lvi (šaf.)

d-01

sloupy

d-04

atypická

 

e-03

věnec

e-05

rokaj

e-06

rostl. motiv

e-18

sluneční kotouč

h-09

sloupy (šaf.)

h-11

koruna

h-13

sloupy

j-02

rostl. motiv

j-27

(šaf.)

j-34

(šaf.)

k-05

(šaf.)

k-08

koruna (šaf.)

k-14

mohel (šaf.)

k-15

(šaf.)

k-20

(šaf.)

k-21

koruna + lvi (šaf.)

k-22

koruny + gryfové (šaf.)

k-25

gryfové (šaf.)

l-16

koruna + lvi (šaf.)

mp-07

kohanim

mp-15

dub nářků

n-33

(šaf.)

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus