Projekt KEŠET
 

Korbanot:
(jejich členění a smysl)


Několik myšlenek k "obětinám" respektive k "přiblíženíčkům" - korbanot. Jejich systému, významu a členení. (Stránka rozhodně nechce suplovat všechnu hloubku talmudu, spíš jen posloužit jako orientační systematický náhled na korbanot, přinášené ve Stánku úmluvy a později v Chrámu.


  under construction

 

Pár poznámek úvodem: 1) Dnes se korbanot nepřinášejí – jelikož Chrám nestojí

2) Korban znamená přiblížit se – nikoli obětovat krev, dobytče anebo úlitbu. To všechno činíme v rámci přiblížení se zpátky k Harmonii

3) Jejich dnešní forma se nijak neliší od původní. Stále je tu přítomno vědomí, pocit viny, touha nápravy, vyznání, vědomé přijetí trestu , samotná náprava a dodatečná náprava (tefila a cedaka) – dobře to vidíme v příběhu proroka Jonáše.

4) Odpuštění tím pádem lze dosáhnout i bez obětin (nikoli však bez korbanot !!) například  v té podle Ozeáše modifikované formě, která je aplikována od zboření Chrámu dodnes: Obratiž se dokonale a cele a vezmi s sebou slova .. vrať se zpět k Harmonii a vyznej se Jemu: Sejmi ze mne moji nepravost a dej mi více pozitivního. Takto se volky vlastních rtů bude odpláceti tobě (oz 14:1-2), protože Ty sám nás učíš: Neboť milosrdenství oblibuji, nikoli oběť. Poznání Panovníka daleko více než jakékoli zápaly (oz 6:6) – Ostatně i při zasvěcování jeruzalémského Templu zaznívá slovo: Vyslýchej je na nebi ve chvílích, kdy díky Templu o Tobě uslyší i cizí, a přijde-li a bude-li se modlit, vyslýchej i jeho, aby známo bylo a došlo k respektu …  Vyslýchej i tehdy, když by zhřešili (a věru není člověka, který by se neprovinil). Když by ses rozhněval a vydal je nepříteli a do zajetí. Tehdy – kdekoli budou a obrátí-li se k tobě  celým svým srdcem a celou bytostí, tedy vyslýchej i tehdy modlitbu  jejich a odpusť lidu, cožkoli by zhřešil proti tobě i všechny jeho přesotupení (1kr 8:41-50)

5) Budou ty původní obnoveny?  To nechme až do chvíle příchodu mesiáše.

6) Duchovní je celý proces tešuvy, korbanot do něj patří, ale samy o sobě jsou navýsost tělesné. Natolik,  že se dokonce konzumují. Různým způsobem a různými účastníky rituálu. Některé se ovšem konzumovat nedají, neboť jsou páleny jako celopal.

7) Krev je svatá. Ale i  ta obyčejná - krev masa do kuchyně. Naopak zdaleka ne všechny korbanot stojí a padají s krví.

8) Oběti a obětiny nejsou židovským výmyslem. Existují i v jiných kulturách. Nesouce v sobě oba rozměry – svatý kšeft modloslužby i skutečnou vděčnost a oslavu (kdušat Ha-šem). Tóra jakoby jen zpřesňovala jejich funkci a dohlížela na to, aby o „svatý kšeft“ jít nemohlo. Nevyžaduje je. Jen jakoby říkala, pokud se budeš vraceti k Harmonii můžeš také vzíti volka jednoho
===ooo===

Typy korbanot

*Ola (stoupavá, vystupující) neboli celopal. 
*Šlamim (zevach šlamim) - obět "pokojná" - většina se pálí, část konzumuje
*Chatat (za neúmyslné pochybení) - hebrejské chet znamená selhat. Minout výstražné znamení. Chatot byly přinášeny především za neúmyslné selhání během cesty životem. Jen některé z  nich se nekonzumovaly, ostatní ano - náležejí kohanim.
*Ašam (pl. Ašamot) - za vinu a provinění. Doslova při pocitu viny. Hebrejské ašam (shodou okolností tvořené znaky alef-mem-šin) znamená "hanba, zahanbení". Je pozoruhodné, že jeidnec má možnost přinést *ašam v okamžiku, kdy není jisto, zda minul značku, tj. zda se dopustil selhání. A byl tedy povinen přinést *chatat.
*některé speciální oběti - více o tom referuje talmud a vy se můžete již brzy dočíst také zde.
=======oo

Význam (důležitost) korbanot (Ejzehu makoman):

*celopaly (parim ha-nisrafim, seirim ha-nisrafim)
*chatot -  chatot celé občiny jsou reprezentovány kozly na novoluní (roš chodeš) a během svátků, sem patří také chatot jednotlivce. (viz výše)  
*olot
*šlamim cibur (pokojné za celou obec) - tu tvoří víceméně jen ovce přinášené během svátku Šavuot (lv 23:13)
*ašamot - mají více druhů, více kategorií
------------------- tzv. maximálně oddělené - kodeš kodašim -----o
*ha-toda (děkovná, díkučinění)
*šlamim jachidi (pokojné přinášené jednotlivcem)
*ha-bechor (oběti prvorozeného)
*ha-maaser (oběti při oddělování desátku z dobytka)
*pesach 
--------------------tzv. volněji oddělené - kodašim kalim -----------o

Korbanot jako pokuty -  Prostudujeme-li si Rambamovy *Hilchot tešuva 
(Pokyny o tešuvě), lze rámcově konstatovat: Jsou čtyři základní typy "nápravy" a přikrytí vin. 1)  překročení pokynu *ase, pokud za ně nenáleží *karet anebo hrdelní trest - ke smíření stačí samotná tešuva. 2) překročení pokynu *lo-taase - pokud za ně nenáleží *karet anebo hrdelní tresty, tešuva smiřuje podmínečně, definitivní smíření nastává až během Jom-kippurim. 3) Provinění, za něž *karet anebo hrdelní trest náleží, nesmíří ani okamžitá tešuva, ani Jom kippurim, ale zároveň také absolvování patřičného trestu. 4) Za absolutní svévoli na úrovni rouhání - nesmíří zhola nic, tedy ani tešuva, Jom kippurim a přijetí a absolvování trestu. Dotyčný může dosáhnout smíření teprve okamžikem své smrti.
     Z toho se také odvíjejí pokuty a tresty v rámci "duchovní kriminality". Opět velice obecně. 1) překročení pokynu *ase  
pokud za ně nenáleží *karet anebo hrdelní trest -  je klasifikováno jako *bitul ase (tj. je de facto bez trestu) ke smíření stačí samotná tešuva. 2) překročení pokynu *lo-taase - pokud za ně nenáleží *karet anebo hrdelní tresty je trestáno výpraskem (*malkot),  3) Provinění, za něž *karet anebo hrdelní trest náleží jsou trestána přísněji.  A o absoltuní svévoli jsme již hovořili.
     Více o jednotivých způsobech trestů , podle tradice a talmudu se dočtete (již brzy) zde.

Index:
a) 
Zamyšlení 
b) Sedm"noachidských" ..
c) 613 Pokynů (Rambam)
d) Korbanot (obětiny) jejich členění a smysl

d) Tabulka micwot podle  
Ha-Chinuch  (word ke stažení)
e) Tabulka micwot podle Rambama  (word ke stažení)

f)  Kicur Šulchan Aruch  (výborná stránka)
g)  Komentáře a příběhy k jednotlivým micwot

 

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus